Tavoitteet ja arvot

Arvomme ovat ”Turvallinen yhteisö – Iloinen arki – Avara ajattelu – Kannustava kasvu”. Tavoitteenamme on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä tarjota mahdollisuus omaksua englanninkieltä kielikylpymenetelmän mukaisesti.

Turvallinen yhteisö – Safe Community
Päivittäisessä toiminnassamme lasten viihtyvyys ja turvallisuus ovat ensisijaisia. Yhdessä lasten vanhempien kanssa haluamme tarjota lapsillemme sellaisen ympäristön, jossa lapsella on hyvä olla. Selvät rutiinit ja säännöt sekä riittävä ja tuttu henkilöstö luovat lapsille turvallisen tunteen päiväkodissa. Opettajat havainnoivat ja ohjaavat lasten leikkiä. On tärkeää, että jokaisella lapsella on ystävä ja he oppivat kohtelemaan toisiaan oikeudenmukaisesti. Lasten vanhemmat päiväkodin omistajina ovat toimintamme perusta. Haluamme välittää tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden kokemuksia niin lapsille kuin aikuisillekin Honey Monsters vuosien aikana.

Iloinen arki – Happy Days
Lapsilla on mielenkiintoista puuhaa yhdessä kavereiden kanssa. Henkilökuntamme luo osaltaan hyväntuulisuudellaan iloista tunnelmaa. Mokiakin sattuu, mutta niistä opitaan ja niihin huumorilla suhtautuminen auttaa jaksamaan. Nauraminen ja hassuttelu ovat tärkeitä. Hauskanpidossa on tärkeää, että se luo positiivista yhteisyyden tunnetta; nauretaan yhdessä.

Kannustava kasvu – Supported Development
Lasten kasvu ja kehitys rakentuvat heidän omille vahvuuksilleen. Lapsia kannustetaan kokeilemaan uusia asioita, jotka saattavat olla aluksi vaikeitakin. Opettajat auttavat tunteiden säätelyssä. Iloitsemme yhdessä onnistumisista. Liiallista kilpailuhenkisyyttä vältetään, mutta pienet kisat piristävät toisinaan tunnelmaa. Lapsille annetaan mahdollisuus leikkiin sekä yksin että ryhmässä. Heitä rohkaistaan leikkiin eri leikkipisteissä ja eri leikkikaverien kanssa sekä ilmaisemaan tunteitaan ja ajatuksiaan. Luottamus itseen ja toisiin tulee esiin esimerkiksi siinä, että lapset esiintyvät toisilleen rohkeasti. Esiintymistä harjoitellaan leikeissä, joissa jokainen saa vuorollaan tehdä yksin jotain. Päiväkodin juhlissa lapset saavat kokemusta esiintymisestä isommalle yleisölle.

Avara ajattelu – Open Minded Thinking
Oppimisen kannalta on tärkeää, että lapset uskaltavat kysyä heitä askarruttavia kysymyksiä. Kysyminen edistää kielenkin oppimista. Lapset huomaavat, että olemme kaikki erilaisia ja samalla hyvin samanlaisia; kaikki ovat ihania ja arvokkaita. Päiväkodin henkilökunta on kansainvälistä ja tuo arkeen omista kulttuureistaan tärkeitä asioita. Tällainen tarkastelu ja keskustelu auttaa meitä jokaista ymmärtämään toinen toistamme paremmin. Uusien asioiden tutkailu ja aiemman arviointi vie meitä eteenpäin ja auttaa päiväkotiamme kehittymään.

Kielikylpymenetelmä painottaa vuorovaikutusta. Toisten kuuntelu ja oma puhuminen vuorollaan edistävät samalla myös tärkeitä sosiaalisia taitoja. Ryhmien yhteisissä keskusteluissa sisäistetään moraalisia ja eettisiä arvoja, kun keskustelun aiheena on esimerkiksi pienempien ja heikompien auttaminen.

Tuemme lapsia löytämään itselleen läheisimmän ystävän, jonka kanssa perehdytään ystävyyden iloihin ja suruihin. Samalla kuitenkin korostamme, että lasten tulee leikkiä myös muiden lapsien kanssa. On tärkeää oppia huomaamaan ja hyväksymään ihmisten erilaisuus ja ymmärtää, kuinka tulla toimeen toisten kanssa.

Perheet tärkeä osa toimintaa
Lasten vanhempien ja henkilökunnan välille muodostuu läheinen suhde pienissä toimipisteissämme. Kahdenkeskisiä keskusteluja lapsen kasvusta ja kehityksestä järjestetään säännöllisesti. Tapaamme vanhempia myös muissa yhteyksissä, sillä jokainen perhe kuuluu päiväkotimme kannatusyhdistykseen ja on mukana tiimitoiminnassa. Järjestämme yhdessä juhlia ja pidämme erilaisia talkoita.

Kannatusyhdistyksen jäseninä perheet päättävät, mikä heille on tärkeää päiväkodin toiminnassa, sillä he vaikuttavat päiväkodin toimintasuunnitelmaan ja hyväksyvät budjetin.

Lue seuraavaksi Leikkipisteistä.